Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 của ngành Nội vụ tỉnh Điện Biên

Thứ hai - 30/01/2023 20:36
Năm 2022, với phương châm hành động “Đoàn kết Kỷ cương - Dân chủ Đồng hành – Quyết liệt Hành động - Sáng tạo Hiệu quả” toàn ngành Nội vụ tỉnh Điện Biên không ngừng đoàn kết kỷ cương, quyết liệt hành động, đổi mới hiệu quả, tạo chuyển biến quan trọng, tích cực trên các lĩnh vực của ngành; hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần cùng với các cấp, các ngành thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của tỉnh, nổi bật như: Đã tham mưu cho UBND tỉnh hoàn thiện công tác tổ chức kiện toàn sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ; tiếp tục củng cố, xây dựng chính quyền các cấp, đặc biệt là chính quyền cơ sở “trong sạch vững mạnh”. Việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức, viên chức đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, kịp thời bổ sung và tạo nguồn công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, có trình độ chuyên môn góp phần xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức trong toàn tỉnh. Hướng dẫn các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo và giải quyết các đề nghị của các tổ chức tôn giáo đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; triển khai thực hiện chương trình chuyển đổi số ngành Nội vụ góp phần thúc đẩy xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số. Công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục được chú trọng, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Công tác văn thư, lưu trữ tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, bảo đảm an toàn và phát huy tốt giá trị của các tài liệu lưu trữ; việc triển khai dự án Số hóa tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Điện Biên góp phần tích cực vào Chương trình chuyển đổi số quốc gia.
Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham luận để phân tích, đánh giá làm sâu sắc hơn, toàn diện hơn về những kết quả đạt được trên các lĩnh vực công tác của Ngành năm 2022, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc; rút ra những bài học và nguyên nhân, những kiến nghị, đề xuất để có những giải pháp thiết thực, hiệu quả hơn.
 
Đại biểu phát biểu tham luận, thảo luận tại Hội nghị
 
Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm vừa qua, năm 2023 với phương châm “Đoàn kết Kỷ cương - Chủ động Linh hoạt - Bản lĩnh Trách nhiệm - Sáng tạo Hiệu quả” ngành Nội vụ tỉnh Điện Biên xác định: Tập trung tạo sự đột phá và chuyển biến các lĩnh vực của ngành, trong đó tập trung vào 08 nhiệm vụ trọng tâm.
Một là: Tham mưu triển khai Đề án tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập (bao gồm các nội dung tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính) theo quy định và phân cấp quản lý. Thẩm định, phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; hướng dẫn, chỉ đạo phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp theo phân cấp để có căn cứ tuyển dụng và sử dụng biên chế.
Hai là: Tham mưu tổ chức thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng (trưởng phòng, phó trưởng phòng) cơ quan, đơn vị cấp tỉnh. Thực hiện tổ chức thi tuyển công chức tập trung toàn tỉnh.
Ba là: Tham mưu ban hành và triển khai thực hiện Đề án thí điểm kiểm tra sát hạch năng lực cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến năm 2025; Tham mưu triển khai rà soát, xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 theo kế hoạch của Chính phủ và các quy định hiện hành.
Bốn là: Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch CCHC giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch CCHC năm 2023 của tỉnh. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính đối với các cơ quan hành chính các cấp; Tổ chức điều tra, khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh và xác định chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2023.
Năm là: Tham mưu UBND tỉnh phát động và tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua thường xuyên của tỉnh nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2023; phát động Phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên phủ; Phong trào chuyển đổi số. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch tuyên truyền, phát hiện, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2023 của tỉnh.
Sáu là: Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tín ngưỡng, tôn giáo. Nắm bắt tình hình tín ngưỡng, tôn giáo; tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc, tôn giáo; tham mưu giải quyết, xử lý các kiến nghị, nhu cầu chính đáng của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc.
Bảy là: Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về Văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh; Kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các quy định của Nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ và quản lý tài liệu lưu trữ, nhất là triển khai lưu trữ điện tử đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh. Triển khai dự án Số hóa tài liệu Kho lưu trữ lịch sử; ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống quản lý văn bản điện tử trong công tác văn thư, lưu trữ; tổ chức thực hiện tốt việc bảo quản, khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ lịch sử.
Tám là: Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác Nội vụ địa phương; Nâng cao đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức gắn với triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 
Đồng chí Phạm Đức Toàn – Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị trong năm 2023 ngành Nội vụ tập trung thực hiện có hiệu quả các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác Nội vụ. Trong đó trọng tâm là: Tập trung tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tính giản biên chế theo hướng thiết thực, hiệu quả hơn; gắn với việc đối chiếu chức năng, nhiệm vụ, số lượng biên chế hiện có và kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 03 năm gần nhất. Làm tốt công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, nhất là nâng cao chất lượng đầu vào trong khâu tuyển dụng, cần có sự tính toán để vừa đảm bảo với các quy định của Trung ương và đặc điểm điều kiện thực tế của địa phương. Thực hiện cải cách hành chính gắn với đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số; nâng cao tính tiên phong, gương mẫu đi đầu của lực lượng cán bộ, công chức, viên chức trong việc sử dụng và truyên truyền, vận động người dân, các tổ chức thực hiện các Dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và của tỉnh. Tiếp tục tham mưu triển khai thí điểm thi tuyển chức danh Lãnh đạo cấp sở và nghiên cứu tham mưu triển khai thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp phòng. Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn; quan tâm giải quyết nhu cầu chính đáng của các tổ chức tôn giáo, cơ sở thờ tự. Tham mưu phát động và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh…
 
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Huân chương lao động hạng Ba cho
đồng chí Vũ Minh Hồng – Phó Giám đốc Sở Nội vụ
         
Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trao Huân chương Lao động hạng Ba đồng chí Vũ Minh Hồng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ và trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác và trong lao động, sản xuất, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

UBND tỉnh cũng trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 2 cá nhân, danh hiệu tập “Thể lao động xuất sắc” cho 10 tập thể và Bằng khen cho 13 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm 2022./.

Tác giả: admin

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây