Tổ chức bộ máy

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY
Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 04/01/2022 của UBND tỉnh Điện Biên về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên, cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ cụ thể như  sau:
1. Lãnh đạo Sở hiện có: Giám đốc và 03 Phó Giám đốc.
 

  image 20220414161903 1
GIÁM ĐỐC
Trịnh Hoàng Thắng
ĐT: 02153.830.355
 
     
Sep Tuyen
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Đình Tuyên
ĐT: 02153.837.618
Sep QA
PHÓ GIÁM ĐỐC

Bùi Thị Quế Anh
ĐT: 02153.838.386
z3777248773501 03c3b05f7708a0197eeea6e7f940c1e7
PHÓ GIÁM ĐỐC

Vũ Minh Hồng
02153.826.366


2. Các tổ chức thuộc Sở Nội vụ gồm:
(1)  Văn phòng Sở

     
image 20220414164752 1
CHÁNH VP

Vũ Văn Mạnh
ĐT: 02153.831.036
Giỏi
PHÓ CHÁNH VP
Mai Văn Giỏi
ĐT: 02153.825.444

 

(2) Thanh tra Sở
     
a Hùng
CHÁNH T TRA

Nguyễn Mạnh Hùng
ĐT: 02153.827.403
DSC 2239 copy
PHÓ CHÁNH T TRA
Nguyễn Đình Trung
ĐT: 02153.835.338
 
 

(3) Phòng Công chức, viên chức

     
ANH LIEN (1)
TRƯỞNG PHÒNG
Hoàng Ngọc Liên
ĐT: 02153.825.139
C Mai
P. TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thanh Mai
ĐT: 02153.825.277
a Minh
P. TRƯỞNG PHÒNG

Trần Đức Minh
ĐT: 02153.825.277


(4) Phòng Tổ chức, biên chế và Tổ chức phi chính phủ

     
z3780865624409 19386ebd61d38e36bbe75f5fc4b05427
TRƯỞNG PHÒNG

Lê Đại Hải
ĐT: 02153.831.127
A Huong
P. TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Văn Hường
ĐT: 02153.831.127
 


(5) Phòng Cải cách hành chính

     
a Doanh
TRƯỞNG PHÒNG
Phạm Công Doanh
ĐT: 02153.836.727
 
A Khanh
P. TRƯỞNG PHÒNG

Trần Quốc Khánh
ĐT: 02153.836.727
 
 

(6) Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên

     
a Thịnh
TRƯỞNG PHÒNG

Vũ Văn Thịnh
ĐT: 02153.832.153
Toan
P. TRƯỞNG PHÒNG

Loan Văn Toàn
ĐT: 02153.825.211
 


(7) Phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ

     
z3778458864188 7d21d97f904797edcfb5d449d9ab4c0c
TRƯỞNG PHÒNG

Hà Thị Thanh Thuỷ
ĐT: 02153.737.866

 
 


(8) Phòng Quản lý Tín ngưỡng, tôn giáo

     
anh PhongTRƯỞNG PHÒNG
Lò Văn Phong
ĐT: 02153.836.909

 
 
 

(9) Ban Thi đua - Khen thưởng

     
Sep QA
TRƯỞNG BAN

Bùi Thị Quế Anh
ĐT: 02153.838.386
z3778227853336 8a8a56b24c981ec4d90c526d3b0e3ff5
PHÓ TRƯỞNG BAN
Trần Đại Nghĩa

ĐT: 02153.736.879
 


- Phòng Hành chính – Tổng hợp, Ban Thi đua - Khen thưởng

     
999
TRƯỞNG PHÒNG

Phạm Văn Tiến
ĐT: 02153.737.966
z3788653427766 9e3a8438d6101ee0d923572b076d1c32
P. TRƯỞNG PHÒNG
Phạm Văn Huy

ĐT: 02153.835.086
 


- Phòng Nghiệp vụ thi đua, khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng

     
033
TRƯỞNG PHÒNG

Hoàng Thị Vượng
ĐT: 02153.825.093
anh thẻ
P. TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Hải Yến

ĐT: 02153.737.869
 


(10) Trung tâm Lưu trữ lịch sử (là đơn vị sự nghiệp công lập).

     
z4078652844677 262af5c6c1c583665a47ca22e92cea3b
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Hoa

ĐT: 02153.736.882​​
C Hang
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Hằng 

ĐT: 02153.736.882
005
PHÓ GIÁM ĐỐC
Mai Xuân Hiếu
ĐT: 02153.736.882

./.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây