Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Nội vụ

Thứ tư - 12/01/2022 19:40
Sáng 12/1, Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Nội vụ. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Điện Biên có đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Cùng tham dự có các đồng chí: Trịnh Hoàng Thắng – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ; Lê Thanh Bình – Tình Uỷ viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh và các đồng chí  đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động, thương binh và xã hội, Sở Y tế, Sở Giáo dục và đào tạo, Sở Tài chính...
Năm 2021, Bộ, ngành Nội vụ luôn bám sát định hướng, quan điểm, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để chủ động tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết của Chính phủ đối với các nhiệm vụ được giao bảo đảm tiến độ, chất lượng. Trong đó, tập trung chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên nguồn lực để rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực Nội vụ bảo đảm đồng bộ, thống nhất, liên thông với các quy định của Đảng; tham mưu Hội đồng bầu cử Quốc gia và Chính phủ, phối hợp cấp ủy và chính quyền địa phương tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác Cải cách hành chính được triển khai quyết liệt từ Trung ương đến địa phương; 100% các cơ quan hành chính đã tiếp nhận, xử lý văn bản trên môi trường điện tử và áp dụng đồng bộ công cụ theo dõi, đánh giá mới phục vụ kịp thời công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành các cấp và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Công tác thi đua, khen thưởng ngày càng thực chất, biểu dương, khen thưởng, suy tôn, khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng, tạo động lực cho phát triển. Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo được chú trọng, tăng cường, hoạt động ổn định, tuân thủ pháp luật và gắn bó với dân tộc. Lĩnh vực văn thư, lưu trữ ngày càng được quan tâm đầu tư để bảo đảm an toàn và phát huy được giá trị tài liệu lưu trữ quốc gia. Công tác quản lý hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ từng bước đi vào nền nếp…
 
2
Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Điện Biên
 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao các kết quả và thành tích của toàn ngành Nội vụ đã đạt được trong  năm 2021.
Nhìn lại năm 2021, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, đây là năm diễn biến tình hình phức tạp, khó khăn cả về kinh tế - xã hội do tác động của dịch bệnh, đặc biệt là ảnh hưởng tới tính mạng và sức khỏe người dân do đại dịch COVID-19 gây ra. Năm 2021 cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước như: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2025; kiện toàn các chức danh chính quyền các cấp; triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, nhất là nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; triển khai kỳ họp Quốc hội, các kỳ họp của Chính phủ, triển khai các Hội nghị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội nghị Văn hóa, Hội nghị Đối ngoại….; đồng thời, cả nước vừa tập trung chống dịch, vừa tập trung phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự xã hội, thực hiện an sinh xã hội, hội nhập quốc tế sâu rộng và tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế...Qua đó thấy được sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong đó có đóng góp tích cực của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ với nhiều đổi mới và sáng tạo.

z3104727202736 a7ad86bf2f00b7059ff730632921fe20
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh về một số nhiệm vụ mà Bộ, ngành Nội vụ đã thực hiện tốt trong năm 2021:
Thứ nhất, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tiếp tục có nhiều đổi mới, phản ứng nhanh, kịp thời, thích ứng linh hoạt với bối cảnh thực tế của đất nước, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.
Thứ haithực hiện tốt công tác xây dựng thể chế, với việc tham mưu trình 03 dự án Luật; 12 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 08 Nghị định và 03 Nghị quyết của Chính phủ; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 06 Quyết định, 04 Chỉ thị và 01 Công điện;…
Thứ batham mưu Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thành công tốt đẹp Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong điều kiện dịch Covid-19 đang bùng phát trở lại, trong đó Bộ Nội vụ là cơ quan nòng cốt.
Thứ tư, thực hiện sắp xếp, kiện toàn bộ máy, phân cấp, phân quyền, nhất là tổ chức thành công Hội nghị về phân cấp, phân quyền; làm tốt công tác tinh giản bộ máy đi đôi với tăng cường hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế song hành cùng cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ lưu ý: “ở đâu có học sinh thì ở đó phải có giáo viên; ở đâu có người bệnh thì ở đó phải có bác sĩ nhưng phải hợp lý. Hợp lý thế nào thì chính quyền địa phương phải tính toán, sắp xếp phù hợp, nếu cứng nhắc thì sẽ thiếu đội ngũ viên chức này".
Thứ năm, công tác quản lý, sử dụng đội ngũ công chức, viên chức đạt nhiều kết quả quan trọng; Bộ đã rà soát, cắt giảm nhiều loại chứng chỉ không cần thiết; đã làm tốt công tác cải cách hành chính nhà nước.

3
Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị
 
Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, kế thừa, phát huy những thành tích đạt được, Bộ Nội vụ đề ra phương châm hành động năm 2022 là “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, hiệu quả”, khắc phục những điểm nghẽn, vượt qua thách thức, khơi thông nguồn lực, tranh thủ thời cơ, phấn đấu thực hiện thắng lợi các lĩnh vực công tác của toàn ngành Nội vụ năm 2022, với 9 nhiệm vụ trọng tâm: 
Một là, nâng cao chất lượng công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực Nội vụ. 
Hai là, đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức nhất là xây dựng và hoàn thiện thể chế về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức.
 Ba là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; đẩy mạnh thẩm định thành lập các đơn vị hành chính đô thị, thúc đẩy tốc độ đô thị hóa tại các địa phương.
Bốn là, hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả gắn với hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. 
Năm là, thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, tiếp tục tham mưu, phối hợp, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương triển khai hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính đến năm 2030. 
Sáu là, đổi mới mạnh mẽ công tác thi đua khen thưởng, sớm cụ thể hóa Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi) khi được Quốc hội thông qua đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Làm tốt công tác văn thư, lưu trữ; triển khai hiệu quả chiến lược thanh niên và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra của Bộ và toàn ngành Nội vụ, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật nghiêm minh. 

Bảy là, tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại trên các lĩnh vực; triển khai Chương trình hành động thực hiện Đề án đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030; các hoạt động thể hiện vai trò của Bộ, ngành Nội vụ trong thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.
Tám là, đẩy mạnh chuyển đổi số của Bộ, ngành Nội vụ; hoàn thành toàn bộ dữ liệu liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.
Chín là, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền tạo sự thống nhất, đồng thuận của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị và xã hội để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành./.

 

Tác giả: admin

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây