Danh mục chi tiết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Nội vụ

Thứ năm - 21/10/2021 21:36
DANH MỤC CHI TIẾT TTHC THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ
STT Tên Thủ tục hành chính Cách thức tiếp nhận Thông tin chi tiết Ghi chú
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Qua dịch vụ bưu chính công ích Dịch vụ công trực tuyến
Tiếp nhận hồ sơ Trả kết quả qua
1 LĨNH VỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG            
1 1 Thủ tục thành lập thôn mới,tổ dân phố mới Có  Không Một phần Tại đây  
2 LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC THANH NIÊN            
2 1 Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Không Không Một phần Tại đây  
3 2 Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Không Không Một phần Tại đây  
4 3 Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Không Không Một phần Tại đây  
3 LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG            
5 1 Quyết định hưởng chế độ trợ cấp 1 lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Không Không Một phần Tại đây TTHC Liên thông
6 2 Quyết định hưởng chế độ chế độ trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên  xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Không Không Một phần Tại đây TTHC Liên thông
4 LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN NGÀNH            
7 1 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội Toàn trình Tại đây  
5 LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘI            
8 1 Thủ tục thành lập hội Một phần (Cho phép nộp hồ sơ trực tuyến) Tại đây  
9 2 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội Toàn trình Tại đây  
10 3 Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội Một phần Tại đây  
11 4 Thủ tục đổi tên hội Một phần Tại đây  
12 5 Thủ tục hội tự giải thể Một phần Tại đây  
13 6 Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội Một phần (Cho phép nộp hồ sơ trực tuyến) Tại đây  
14 7 Thủ tục cho phép hội đặt văn phòng đại diện Một phần Tại đây  
6 LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QUỸ XÃ HỘI, QUỸ TỪ THIỆN            
15 1 Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Một phần (Cho phép nộp hồ sơ trực tuyến) Tại đây  
16 2 Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ Một phần (Cho phép nộp hồ sơ trực tuyến) Tại đây  
17 3 Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ Một phần (Cho phép nộp hồ sơ trực tuyến) Tại đây  
18 4 Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ Một phần (Cho phép nộp hồ sơ trực tuyến) Tại đây  
19 5 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Một phần (Cho phép nộp hồ sơ trực tuyến) Tại đây  
20 6 Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Một phần (Cho phép nộp hồ sơ trực tuyến) Tại đây  
21 7 Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, mở rộng phạm vị hoạt động quỹ Một phần (Cho phép nộp hồ sơ trực tuyến) Tại đây  
22 8 Thủ tục đổi tên quỹ Một phần (Cho phép nộp hồ sơ trực tuyến) Tại đây  
23 9 Thủ tục quỹ tự giải thể Một phần (Cho phép nộp hồ sơ trực tuyến) Tại đây  
7 LĨNH VỰC TỔ CHỨC – BIÊN CHẾ            
24 1 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Toàn trình Tại đây  
25 2 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Toàn trình Tại đây  
26 3 Thủ tục thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Toàn trình Tại đây  
27 4 Thủ tục hành chính về thẩm định đề án vị trí việc làm Một phần (Cho phép nộp hồ sơ trực tuyến) Tại đây  
28 5 Thủ tục hành chính về thẩm định điều chỉnh vị trí việc làm Một phần (Cho phép nộp hồ sơ trực tuyến) Tại đây  
29 6 Thủ tục hành chính về thẩm định số lượng người làm việc Một phần (Cho phép nộp hồ sơ trực tuyến) Tại đây  
30 7 Thủ tục hành chính về thẩm định điều chỉnh số lượng người làm việc Một phần (Cho phép nộp hồ sơ trực tuyến) Tại đây  
31 8 Thủ tục hành chính về thẩm định đề án vị trí việc làm (trong đơn vị sự nghiệp công lập) Một phần (Cho phép nộp hồ sơ trực tuyến) Tại đây  
32 9 Thủ tục hành chính về thẩm định điều chỉnh vị trí việc làm (trong đơn vị sự nghiệp công lập) Một phần (Cho phép nộp hồ sơ trực tuyến) Tại đây  
33 10 Thủ tục hành chính thẩm định thành lập tổ chức hành chính Một phần (Cho phép nộp hồ sơ trực tuyến) Tại đây  
34 11 Thủ tục hành chính thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính Một phần (Cho phép nộp hồ sơ trực tuyến) Tại đây  
35 12 Thủ tục hành chính thẩm định giải thể tổ chức hành chính Một phần (Cho phép nộp hồ sơ trực tuyến) Tại đây  
8 LĨNH VỰC CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC            
36 1 Thủ tục thi tuyển công chức Một phần Tại đây TTHC dùng chung
37 2 Thủ tục xét tuyển công chức Một phần Tại đây TTHC dùng chung
38 3 Thủ tục tiếp nhận vào làm công chức Một phần Tại đây TTHC dùng chung
39 4 Thủ tục thi nâng ngạch công chức Một phần Tại đây  
40 5 Thủ tục thi tuyển viên chức Một phần Tại đây TTHC dùng chung
41 6 Thủ tục xét tuyển viên chức Một phần Tại đây TTHC dùng chung
42 7 Thủ tục tiếp nhận vào làm viên chức Một phần Tại đây TTHC dùng chung
43 8 Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Một phần Tại đây TTHC dùng chung
9 LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG            
44 1 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Không Một phần (Cho phép nộp hồ sơ trực tuyến) Tại đây  
45 2 Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp  tỉnh Không Một phần (Cho phép nộp hồ sơ trực tuyến) Tại đây  
46 3 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp  tỉnh Không Một phần (Cho phép nộp hồ sơ trực tuyến) Tại đây  
47 4 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc Không Một phần (Cho phép nộp hồ sơ trực tuyến) Tại đây  
48 5 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề Không Một phần Tại đây  
49 6 Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề Không Một phần Tại đây  
50 7 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích đột xuất Không Một phần Tại đây  
51 8 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho gia đình Không Một phần Tại đây  
52 9 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích đối ngoại Không Một phần Tại đây  
10 LĨNH VỰC VĂN THƯ - LƯU TRỮ          
53 1 Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc Không Một phần Tại đây  
54 2 Thủ tục cấp bản sao và chứng thực lưu trữ Không Một phần Tại đây  
55 3 Thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề lưu trữ Không Một phần Tại đây  
11 LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO            
56 1 Thủ tục đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Một phần Tại đây  
57 2 Thủ tục đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Một phần Tại đây  
58 3 Thủ tục đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Một phần Tại đây  
59 4 Thủ tục đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc người chưa được xóa án tích Một phần Tại đây  
60 5 Thủ tục đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cử trú hợp pháp tại Việt Nam Một phần Tại đây  
61 6 Thủ tục đề nghị mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam thực hiện hoạt động tôn giáo ở một tỉnh Một phần Tại đây  
62 7 Thủ tục đề nghị mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo ở một tỉnh Một phần Tại đây  
63 8 Thủ tục đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Một phần Tại đây  
64 9 Thủ tục đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Một phần Tại đây  
65 10 Thủ tục thông báo thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Một phần Tại đây  
66 11 Thủ tục đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Một phần Tại đây  
67 12 Thủ tục đề nghị tự giải thể tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định Một phần Tại đây  
68 13 Thủ tục đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức Một phần Tại đây  
69 14 Thủ tục thông báo về việc đã giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức Một phần Tại đây  
70 15 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 19 của Nghị định số 162/2017/NĐ-CP Một phần Tại đây  
71 16 Thủ tục đề nghị cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Một phần Tại đây  
72 17 Thủ tục thông báo người được phong phẩm hoặc suy cử làm chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Một phần Tại đây  
73 18 Thủ tục thông báo hủy kết quả phong phẩm hoặc suy cử chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Một phần Tại đây  
74 19 Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Một phần Tại đây  
75 20 Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Một phần Tại đây  
76 21 Thủ tục thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Toàn trình Tại đây  
77 22 Thủ tục thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Toàn trình Tại đây  
78 23 Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Toàn trình Tại đây  
79 24 Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng,tôn giáo Toàn trình Tại đây  
80 25 Thủ tục thông báo thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành Một phần Tại đây  
81 26 Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 và khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Một phần Tại đây  
82 27 Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Một phần Tại đây  
83 28 Thủ tục đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo Một phần Tại đây  
84 29 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh Toàn trình Tại đây  
85 30 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh Toàn trình Tại đây  
86 31 Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh Một phần Tại đây  
87 32 Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh Toàn trình Tại đây  
88 33 Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh Một phần Tại đây  
89 34 Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh Một phần Tại đây  
90 35 Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Toàn trình Tại đây  

Tác giả: admin

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây