Tổ chức bộ máy

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY
Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 04/01/2022 của UBND tỉnh Điện Biên về việc kiệ toàn cơ cấu tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ tỉnh Điệ Biên, cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ cụ thể như sau:
1. Lãnh đạo Sở hiện có: Giám đốc và 03 Phó Giám đốc.
 

 
GIÁM ĐỐC
Trịnh Hoàng Thắng
ĐT: 02153.830.355
 
     
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Đình Tuyên
ĐT: 02153.837.618
PHÓ GIÁM ĐỐC
Bùi Thị Quế Anh
ĐT: 02153.838.386
PHÓ GIÁM ĐỐC
Vũ Minh Hồng
02153.826.366


2. Các tổ chức thuộc Sở Nội vụ gồm:
(1) Văn phòng

 
CHÁNH VĂN PHÒNG
Vũ Văn Mạnh
ĐT: 02153.831.036
 
     
PHÓ CHÁNH VP
Mai Xuân Hiếu
ĐT: 02153.825.444
 PHÓ CHÁNH VP
Mai Văn Giỏi
ĐT: 02153.825.444
VĂN THƯ
Nguyễn Thị Liên
ĐT: 02153.830.783
     
KẾ TOÁN
Phạm Kim Quy
ĐT: 02153.831.086
 BỘ PHẬN TN&TKQ
Hoàng Hoa Hạnh
ĐT: 02153.831.077
 


(2) Thanh tra
​​

  (Ảnh)
CHÁNH THANH TRA
Nguyễn Mạnh Hùng
ĐT: 02153.827.403
 
     
PHÓ CHÁNH THANH TRA
Nguyễn Đình Trung
ĐT: 02153.835.338

(3) Phòng Công chức, viên chức

   (Ảnh)
TRƯỞNG PHÒNG
Hoàng Ngọc Liên
ĐT: 02153.825.139
 
     
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Trần Đức Minh
ĐT: 02153.825.277
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thanh Mai
ĐT: 02153.825.277
 

(4) Phòng Tổ chức, biên chế và Tổ chức phi chính phủ

(5) Phòng Cải cách hành chính

(6) Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên
(7) Phòng Quản lý Văn thư – Lưu trữ
(8) Phòng Quản lý Tín ngưỡng, tôn giáo
(9) Ban Thi đua – Khen thưởng
- Phòng Hành chính – Tổng hợp;
- Phòng Nghiệp vụ thi đua, khen thưởng
(10) Trung tâm Lưu trữ lịch sử (là đơn vị sự nghiệp công lập).
II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
Sở Nội vụ tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: tổ chức bộ máy; vị trí việc làm, biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính, cải cách chế độ công chức, công vụ; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã; tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tín ngưỡng, tôn giáo; công tác thanh niên; thi đua, khen thưởng.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây