Thông báo: Về nội dung hướng dẫn ôn thi lên ngạch cán sự, ngạch chuyên viên và tương đương

Thông báo: Về nội dung hướng dẫn ôn thi lên ngạch cán sự, ngạch chuyên viên và tương đương
Căn cứ Kế hoạch số 2498/KH-HĐTNNCC ngày 22/8/2016 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2015 tỉnh Điện Biên; Nhằm tạo điều kiện cho các thí sinh dự thi chủ động tự ôn tập các phần kiến thức gắn với nội dung thi nâng ngạch công chức, Cơ quan thường trực Hội đồng thi nâng ngạch công chức - Sở Nội vụ thông báo nội dung định hướng ôn tập cụ thể như sau:
1. Phần thi môn kiến thức chung ngạch chuyên viên và tương đương:
Hình thức thi: Thi viết, đề mở (thí sinh được sử dụng tài liệu).
Tài liệu thí sinh dự thi tham khảo theo chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên Ban hành kèm theo Quyết định số 900/QĐ-BNV ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, các chuyên đề gồm:
Chuyên đề 1: Nhà nước trong hệ thống chính trị
Chuyên đề 2: Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
Chuyên đề 8: Cải cách hành chính nhà nước
2. Phần thi môn chuyên ngành hành chính ngạch Chuyên viên:
Hình thức thi: Thi viết, đề mở (thí sinh được sử dụng tài liệu).
Tài liệu thí sinh dự thi tham khảo theo chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên Ban hành kèm theo Quyết định số 900/QĐ-BNV ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, các chuyên đề gồm:
Chuyên đề 3: Công vụ, công chức
Chuyên đề 4: Đạo đức công vụ
Chuyên đề 5: Thủ tục hành chính nhà nước
3. Phần thi môn chuyên ngành ngạch Kiểm lâm viên:
Hình thức thi: Thi viết, đề mở (thí sinh được sử dụng tài liệu).
Tài liệu thí sinh dự thi tham khảo theo chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và nghiệp vụ ngạch kiểm lâm viên (tập 2) – Nghiệp vụ chuyên ngành năm 2012, bao gồm:
Chuyên đề 17: Luật bảo vệ và phát triển rừng
Chuyên đề 19: Xử phạt vi phạm hành chính và phương pháp lập hồ sơ ban đầu các vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng
Chuyên đề 20: Chống chặt phá rừng
Chuyên đề 21: phòng cháy chữa cháy rừng
4. Phần thi môn chuyên ngành ngạch Kế toán viên:
Hình thức thi: Thi viết, đề mở (thí sinh được sử dụng tài liệu).
Tài liệu thí sinh dự thi tham khảo :
- Luật Kế toán
- Luật Ngân sách nhà nước
- Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
- Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán Nhà nước
- Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước. Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ.
- Nghị định số 105/2013/NĐ-CP ngày 16/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.
- Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước
- Thông tư số 09/2010/TT-BNV ngày 11/9/2010 của Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.
5. Phần thi môn chuyên ngành ngạch Kiểm soát viên thị trường:
Hình thức thi: Thi viết, đề mở (thí sinh được sử dụng tài liệu).
Tài liệu thí sinh dự thi tham khảo :
- Luật Thương mại
- Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng
- Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 185/2013/NĐ-CP
- Thông tư số 24/2009/TT-BCT ngày 24/8/2009 của Bộ Công thương quy định về công tác quản lý địa bàn của cơ quan quản lý thị trường.
- Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
- Thông tư số 24/2014/TT-BCT ngày 30/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 42/2014/NĐ-CP
- Thông tư số 02/2015/TT-BNV ngày 06/3/2015 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức quản lý thị trường.
- Thông tư số 09/2013/TT-BCT ngày 02/5/2013 của Bộ Công thương quy định về hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của quản lý thị trường
6. Phần thi ngạch cán sự và tương đương:
Hình thức thi: Thi viết, đề mở (thí sinh được sử dụng tài liệu).
a) Môn kiến thức chung
Tài liệu thí sinh dự thi tham khảo theo chương trình bồi dưỡng ngạch cán sự Ban hành kèm theo Quyết định số 569/QĐ-BNV ngày 22 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, các chuyên đề gồm:
Chuyên đề 1: Nhà nước CHXHCN Việt Nam
Chuyên đề 2: Pháp luật, Pháp chế XHCN
Chuyên đề 3: Vấn đề chung về quản lý hành chính nhà nước
Chuyên đề 5: Tiêu chuẩn, chức trách ngạch cán sự
b) Môn nghiệp vụ
Tài liệu thí sinh dự thi tham khảo theo chương trình bồi dưỡng ngạch cán sự Ban hành kèm theo Quyết định số 569/QĐ-BNV ngày 22 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, các chuyên đề gồm:
Chuyên đề 9: Một số vấn đề chung về văn bản quản lý hành chính
Chuyên đề 11: Quản lý văn bản
Chuyên đề 12: Kỹ năng xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, lịch làm việc của cơ quan tổ chức và quản lý thời gian cá nhân
7. Phần thi tin học
Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy.
Nội dung ôn thi:
- Sử dụng WinXP, Office 2003 (Word, Excel, Powerpoint)
- Sử dụng Internet và dịch vụ thư điện tử.
8. Phần thi ngoại ngữ
- Hình thức thi: đọc, viết trên giấy.
- Nội dung ôn thi: Kỹ năng viết và kỹ năng đọc hiểu 
Tài liệu môn chuyên ngành hành chính ngạch chuyên viên
T
ài liệu môn chuyên ngành kế toán viên
T
ài liệu môn chuyên ngành kiểm soát viên thị trường
T
ài liệu môn kiến thức chung ngạch chuyên viên và tương đương
Ô
n thi ngạch cán sự
Ô
n thi ngoại ngữ

Tác giả bài viết: Phòng CC,VC