Dịch vụ công

Thông báo Tuyển dụng công chức năm 2019 của Tổng cục Thống kê

Ngày 03/4/2019 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông báo số 23/TB-BKHĐT về việc Tuyển dụng công chức năm 2019 của Tổng cục Thống kê. Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên đăng tải nội dung Thông báo số 23/TB-BKHĐT để các tổ chức, cá nhân biết, nghiên cứu, nộp hồ sơ ứng tuyển.

Thông báo tuyển dụng công chức năm 2019

Thông báo về việc tuyển dụng công chức của Sở Nội vụ năm 2019

 Hình ảnh hoạt động