Dịch vụ công

Lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể, cá nhân đề nghị Chủ tịch nước khen thưởng

Lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể, cá nhân đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước Tặng thưởng Huân chượng Lao động hạng Ba thuộc ngành Giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên năm học 2017-2018.

 Hình ảnh hoạt động