Dịch vụ công

Quy chế hoạt động của UBKT và chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020

Để kịp thời giúp cho tổ chức đảng và đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của nhà nước, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng...

 Hình ảnh hoạt động