Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Lưu trữ Việt Nam (03/01/1946 - 03/01/2016)

Thứ tư - 23/12/2015 16:21
  Ngay từ khi ra đời, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đã có sự quan tâm đặc biệt đến công tác lưu trữ. Ngày 08 tháng 9 năm 1945, Chính phủ đã thành lập và bổ nhiệm người đứng đầu Nha Lưu trữ Công văn và Thư viện toàn quốc thuộc Quốc gia Giáo dục. Tiếp đó ngày 03/01/1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Thông đạt số 01C/VP nhấn mạnh "giá trị đặc biệt của tài liệu lưu trữ đối với phương diện thiết kế quốc gia".
Thông tri số 259/TT-TW ngày 08/9/1959, của Ban Bí thư đã chỉ rõ: "Tài liệu lưu trữ là tài sản quý báu, có tác dụng rất lớn trong việc nghiên cứu tình hình, tổng kết kinh nghiệm, định hướng chương trình kế hoạch công tác và phương châm chính sách về mọi mặt chính trị, kinh tế , văn hóa, cũng như khoa học kỹ thuật".
  Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, trong suốt chặng đường Cách mạng, từ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc cũng như trong thời kỳ đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, ngành Lưu trữ nhà nước nói chung và lưu trữ tỉnh Điện Biên nói riêng đã đem tất cả trí tuệ và tinh thần của mình bảo vệ, bảo quản an toàn hồ sơ, tài liệu, giữ gìn bí mật của Đảng, của Nhà nước. Với ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của công tác lưu trữ đối với xã hội và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, ngày 17 tháng 9 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1229/2007/QĐ-TTg về ngày truyền thống của ngành Lưu trữ Việt Nam.
Để từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật về văn thư, lưu trữ, công cụ trọng yếu của quản lý nhà nước; nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quan trọng trong đó có " Pháp lệnh bảo vệ tài liệu lưu trữ Quốc gia" ; Chỉ thị số 726/TTg ngày 04/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ " Pháp lệnh Lưu trữ Quốc gia"; Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Nhằm đáp ứng với yêu cầu của công cuộc đổi mới đất nói chung và nền cải cách hành chính nhà nước nói riêng ngày 11/11/2011 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt nam khóa VIII, kỳ họp thứ 2 thông qua Luật Lưu trữ; và một số văn bản pháp luật quan trọng khác nhằm tằng cường công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ.
  Đối với tỉnh Điện Biên ngay từ khi tái lập tỉnh Lai Châu (cũ) công tác văn thư, lưu trữ đã được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm từ tổ văn thư, lưu trữ trực thuộc Văn phòng Ủy ban hành chính tỉnh trước những năm 1973, phòng lưu trữ thuộc Văn phòng Ủy ban hành chính tỉnh tháng 12 năm 1973, đến khi thành lập Trung tâm Lưu trữ thuộc Văn phòng UBND tỉnh tháng 10 năm 1998. Tháng 5 năm 2008 Trung tâm Lưu trữ chuyển sang Sở Nội vụ; tháng 7 năm 2010 thành lập Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ.
Để quản lý thống nhất công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ trong phạm vi toàn tỉnh; Ủy ban Hành chính tỉnh Lai Châu (Nay là UBND tỉnh Điện Biên) đã ban hành công văn số : 53/CV ngày 10/4/1974 V/v chỉ đạo công tác công văn giấy tờ lưu trữ, Chỉ thị số: 04/CT-UB ngày 31/01/1975 V/v chấn chỉnh và kiện toàn công tác công văn giấy tờ và công tác Lưu trữ ở các cấp các ngành trong tỉnh; Chỉ thị số 08/CT-UB ngày 03 tháng 12 năm 1998 của UBND tỉnh; Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 17/9/2013 của UBND tỉnh Điện Biên về công tác văn thư - lưu trữ cùng nhiều các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh về công tác văn thư - lưu trữ…
  Qúa trình hình thành và phát triển đến nay đội ngũ công chức, viên chức khi mới thành lập Trung tâm Lưu trữ có 05 công chức do Đ/c Phó Văn phòng UBND tỉnh kiêm Giám đốc Trung tâm, đến nay Chi cục đã có 19 công chức, viên chức, người lao động làm công tác lưu trữ đã không ngừng phấn đấu gặt hái nhiều thành tích về công tác quản lý nhà nước và hoạt động sự nghiệp lưu trữ, từng bước đưa công tác văn thư, lưu trữ của tỉnh nhà đi vào hoạt động có nề nếp. Đặc biệt trong năm 2013, Chi cục đã tham mưu kịp thời cho Sở Nội vụ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Lưu trữ, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Lưu trữ; tổ chức nhiều lớp tập huấn về nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ; kiểm tra, hướng dẫn và đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ….; 
Có được những kết quả trên là nhờ sự quan tâm, lãnh đạo trực tiếp của Đảng, chính quyền, sự phối hợp, giúp đỡ của các cấp, các ngành, sự ủng hộ tích cực của các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt là sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của công chức, viên chức trong ngành lưu trữ nói chung và Lưu trữ tỉnh Điện Biên nói riêng, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết khắc phục khó khăn trong công việc bảo vệ, bảo quản an toàn hồ sơ, tài liệu lưu trữ, giữ gìn bí mật của Đảng của Nhà nước qua các thời kỳ Cách mạng.
  Tuy nhiên, công tác lưu trữ của tỉnh cũng còn nhiều khó khăn: Kho Lưu trữ chuyên dụng của tỉnh chưa đáp ứng được tiêu chuẩn theo quy định, do đó khó khăn trong việc thu thập những tài liệu có giá trị lịch sử; khối lượng tài liệu lưu trữ tồn đọng, tích đống tại các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử còn nhiều, đòi hỏi một nguồn kinh phí không nhỏ trong công tác chỉnh lý khoa học tài liệu.
  Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Lưu trữ Việt Nam (03/01/1946 - 03/01/2016), Sở Nội vụ đã triển khai tới công chức, viên chức văn thư, lưu trữ trong tỉnh tiếp tục phấn đấu, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát kế hoạch của ngành, của cơ quan, phát huy sức sáng tạo về vai trò, ý nghĩa của công tác lưu trữ và của toàn xã hội trong việc bảo vệ, phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Động viên phong trào thi đua lao động, nâng cao ý thức kỷ luật và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Lưu trữ. Biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc bảo vệ và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Ngoan - Thanh Hòa Chi cục VT-LT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Hình ảnh hoạt động