Dịch vụ công

Một số tình hình về cán bộ, công chức cấp xã hiện nay ở tỉnh Điện Biên - Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng trong thời gian tới

Thứ hai - 03/08/2015 05:29
Chính quyền cơ sở là một bộ phận cấu thành của hệ thống chính quyền bốn cấp hoàn chỉnh của Nhà nước ta, là đơn vị hành chính thấp nhất và cũng gần dân nhất, trực tiếp đưa đường lối, chủ chương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Do đó việc xây dựng, củng cố và kiện toàn chính quyền cơ sở, nhất là chính quyền cơ sở ở các xã vùng cao, biên giới đối với tỉnh Điện Biên là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài của Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân. Trong những năm qua được sự quan tâm của các cấp, các ngành trong tỉnh chất lượng, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị của cán bộ, công chức cấp xã được nâng lên; tư duy có nhiều đổi mới, phương thức lãnh đạo, quản lý có chuyển biến. Số cán bộ, công chức được đào tạo đã tăng lên hàng năm, theo số liệu thống kê tính đến tháng 12 năm 2014 cán bộ, công chức cấp xã trong toàn tỉnh có chất lượng như sau:
 Về cán bộ chuyên trách cấp xã (Tổng số có 1.431 người), trong đó:  91,6% có trình độ văn hóa THCS, trong đó có 33,5% có trình độ văn hóa THPT; 62,3% được đào tạo trình độ chuyên môn, trong đó có 44,1% đạt trình độ trung cấp  có 12,1% có trình độ cao đẳng và đại học; 58,4 % được đào tạo LLCT trung cấp.
 Về chất lượng công chức cấp xã (Tổng số có 1.452 người), trong đó: 91% có trình độ văn hóa THCS, trong đó có 62,3% có trình độ văn hóa THPT; 98,8% đạt trình độ đào tạo chuyên môn từ trung cấp, trong đó có 24,8% có trình độ đại học và cao đẳng; 14,6 % được đào tạo LLCT từ trung cấp.
   Theo Quyết định của UBND tỉnh số: 456/QĐ-UBND ngày 04/6/2012 về việc ban hành Kế hoạch xây dựng, củng cố chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2012-2016 tầm nhìn 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên phải đạt được:
 Đối với cán bộ cấp xã: Có trên 70% có trình độ văn hóa THPT; dưới 30% trình độ văn hóa THCS, không có cán bộ trình độ văn hóa tiểu học; 100% đạt trình độ trung cấp trở lên (trong đó có 20% có trình độ cao đẳng và đại học). Riêng chức danh Chủ tịch UBND xã phấn đấu có từ 45% đến 60% có trình độ chuyên môn đại học.  Trên 100% được đào tạo trung cấp LLCT trở lên.
 Đối với công chức cấp xã: Có trên 70% có trình độ văn hóa THPT; dưới 30% trình độ văn hóa THCS, không có cán bộ trình độ văn hóa tiểu học; 100% đạt trình độ đào tạo trung cấp trở lên, trong đó có trên 23% có trình độ đại học và cao đẳng trở lên; trên 67 % được đào tạo trình độ trung cấp LLCT trở lên.
 Để đạt được mục tiêu về nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ chính quyền cơ sở trong tỉnh, cần có sự tham gia của các cấp, các ngành trong công tác xây dựng và củng cố chính quyền cơ sở, nhất là công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Với trách nhiệm là cán bộ phụ trách, theo dõi mảng chính quyền cơ sở tôi xin mạnh dạn đưa ra một số giải pháp cụ thể sau:
Một là, tiếp tục tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp và cán bộ, đảng viên; chú trọng và quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở các cấp, các ngành, nhất là ở cấp cơ sở. 
Hai là, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của toàn bộ hệ thống chính trị. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc thực hiện Pháp lệnh cán bộ công chức; nâng cao ý thức, tinh thần, thái độ trách nhiệm của từng cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, trong thái độ phục vụ đối với nhân dân.
Ba là, thực hiện đồng bộ thống nhất các khâu quy hoạch - đào tạo - tuyển dụng - quản lý và sử dụng bố trí cán bộ cán bộ; tạo nguồn cán bộ để bổ sung, thay thế, thực hiện tốt điều động luân chuyển cán bộ. Trong phân cấp có quy định nhiệm vụ, thẩm quyền cho các cấp, các ngành, cơ quan đơn vị, không để xẩy ra tình trạng đào tạo không theo quy hoạch dẫn đến không sử dụng, hoặc sử dụng không đúng ngành nghề chuyên môn được đào tạo, gây lãng phí nguồn lực lao động và ngân sách nhà nước.
Bốn là, quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là người là dân tộc ít người. Đối với cấp xã nên lựa chọn những con, em đồng bào dân tộc ở địa phương có trình độ văn hoá để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị và kế hoạch bố trí sử dụng cho phù hợp. Việc tăng cường cán bộ cho các xã phải được lựa chọn đúng tiêu chuẩn, đối tượng, vị trí cần tăng cường, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ sở đặt ra. Tỉnh ủy cần có hướng dẫn cụ thể, quy định tiêu chuẩn để lựa chọn, giới thiệu những cán bộ có đủ tiêu chuẩn để giới thiệu vào cấp ủy, chính quyền các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 theo tinh thần chuẩn hóa cán bộ. đặc biệt là cán bộ cở sở để giảm tỷ lệ chưa qua đào tạo về chuyên môn cao như hiện nay.
Năm là, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ nhằm khuyến khích người đi học để chuẩn hóa hoặc nâng cao trình độ. Đảm bảo nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng hàng năm theo kế hoạch được UBND tỉnh duyệt./.

Tác giả bài viết: Đặng Quang Minh

Tổng số điểm của bài viết là: 11 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 Hình ảnh hoạt động