Giả đáp thắc mắc của người dân.
Lên phía trên
Thông tư 04/2008/TT-BNV
Câu hỏi:
Xin hỏi thông tư 04/2008/TT-BNV do Bộ Nội vụ ban hành ngày 04/6/2008 về việc Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện. Hiện nay còn hiệu lực không? Nếu không thì hiện tại đã được thay thế bằng văn bản nào
Trả lời:

Thông tư 04/2008/TT-BNV do Bộ Nội vụ ban hành ngày 04/6/2008 về việc Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện. đến nay vẫn đang còn hiệu lực. Tuy nhiên ngày 4/4/2014 Chính phủ đã ban hành Nghị định số  24/2014/ND-CP và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 5/5-2014 về quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện. Ngày 16/6/2014 Bộ Nội vụ đã ban hành văn bản số 2089/BNV-TCCC về việc đề nghị tham gia ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ đối với Sở Nội vụ và Phòng Nội vụ. Khi có Thông tư chính thức của Bộ Nội vụ. Sở Nội vụ sẽ phổ biến sâu rộng trên mọi phương tiện thông tin đại chúng để người dân và tổ chức biết.

 

Lên phía trên
Về việc nghỉ hưu trước tuổi
Câu hỏi:
Xin hỏi
Trả lời:
Chưa có câu trả lời
 

Hình ảnh hoạt động