Giám đốc Sở: Lê Hữu Khang

   

- Họ và tên : Lê Hữu Khang
- Chức vụ : Giám đốc
- Trình độ chuyên môn : ĐH Luật
- Trình độ lý luận: : Cao cấp
- Điện thoại : 0230.3827.038
- Email :  

 

-

 

Hình ảnh hoạt động