Các phòng ban chuyên môn

CÁC PHÒNG, BAN CHUYÊN MÔN THUỘC SỞ

1. Phòng Công chức, viên chức
 Trưởng phòng:  Ông Trịnh Hoàng Thắng - ĐT: 02303.825.139
2. Phòng Xây dựng chính quyền địa phương và công tác thanh niên
 Trưởng phòng:  Ông Đặng Quang Minh - ĐT: 02303.832.153
3. Phòng Cải cách hành chính
Trưởng phòng: Ông Vũ Minh Hồng - ĐT: 02303.838.998
4. Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ
Trưởng phòng: Bà Bùi Thị Quế Anh - ĐT: 02303.838.386
5. Ban Tôn giáo
Bà Nguyễn Thị Hoa - Phó Trưởng ban - ĐT: 02303.831.399
6. Thanh Tra Sở
Chánh thanh tra: Bà Nguyễn Thị Châu - ĐT: 02303.827.403
7. Văn phòng
Chánh Văn phòng: Ông Phạm Tiến Mạnh - ĐT: 02303.831.036
8. Chi cục Văn thư - Lưu trư
Chi cục trưởng: Bà Nguyễn Thị Ngoan - ĐT: 02303.824.177
9. Ban Thi đua - Khen thưởng
Ông Trần Đại Nghĩa - Phó Trưởng ban


 

Hình ảnh hoạt động